Álláspályázatok

Balástya Község Polgármestere

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Balástyai Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balástyai Polgármesteri hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Egyetem, főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 •         közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Közigazgatási szakvizsga,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         a 45/2012.(III.2.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes, szakmai, fényképes önéletrajz
 •         3 hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.39.§ (1) bek)
 •         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 •         hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
 •         nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6764 Balástya, Rákóczi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/2172-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 •         Elektronikus úton Ujvári László polgármester részére a polgarmester@balastya.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a kinevezésről a polgármester dönt, mely során személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         balastya.hu – 2019. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felmentést a munkáltató sem a szakképesítés, sem a gyakorlati idő alól nem biztosít. A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napjáig be kell érkeznie. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balastya.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balastya.hu honlapon szerezhet.